This website offers multilingual documentation support to facilitate communication between schools and parents from foreign backgrounds

Ang mga bata ng pamilyang lumilipat sa kabila ng teritoryo ay nag-aaral kaakibat ang suliranin sa wika sa kanilang nilipatang bansa.

Narito sa Japan ang mas marami sa 70,000 na mag-aaral na may kaugnayan sa ibang bansa. Lalo na ang mga batang nakatala sa paaralan na gumagamit ng dayuhang wika bilang kanilang sariling wika at nangangailangang turuan ng Japanese ay dumami nang 12.5% hinahambing sa nakaraang isang taon at mas marami sa 28,500 noong ika-1 ng Setyembre, 2008 batay sa statistics ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Ngunit hindi sapat ang tulong sa wika katulad ng tulong ng tagapagturo sa kanilang sariling wika at tagapagsalin dahil sa kakulangan sa mapagkukunan ng tao at pera. May iba’t ibang kahirapan lalo na sa komunikasyon sa pagitan ng paaralan at guardian na hindi gumagamit ng Japanese bilang sariling wika.

Sa proyektong ito, ginagawa ang sistema upang maibahagi sa maraming tao at mapakinabangan sa buong bansa ang kasulatan ng paaralan na isinalin sa pook na tinitirahan ng maraming tao na may kaugnayan sa ibang bansa (kasulatan ng paunawa, paliwanag ukol sa sistema ng edukasyon atbp, listahan ng bukabularyo, materyales ng pag-aaral atbp). Ikinagagalak naming nakapaglalaan ang mga tagapagturo sa sariling wika ng mga mag-aaral ng kanilang oras na tulong sa mas mahalagang nilalaman ng edukasyon atbp sa pamamagitan ng pagpapagaan ng kanilang oras at sigla na ginagastos sa pagsasalin ng kasulatan sa buong bansa araw-araw.