นี่เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารภาษาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

บรรดาเด็ก ๆในครอบครัวที่ต้องโยกย้ายไปอยู่ในต่างแดน ต้องประสบกับปัญหาด้านภาษาในประเทศที่ไปพำนักอาศัยอยู่เมื่อไปโรงเรียน

ในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเด็กนักเรียนที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากกว่า 70,000 คน จากสถิติของ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วันที่ 1 กันยายน 2008 พบว่า มีเด็กที่มีภาษาแม่เป็นภาษาต่างประเทศและมีความจำเป็นต้องเรียนด้วยภาษาญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 28,500 คน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.5 แต่ทว่าปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะจัดหาผู้สอนที่มีความรู้ในภาษาแม่หรือล่ามภาษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เนื่องด้วยมีข้อจำกัดทั้งด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ อย่างมากโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

โครงการนี้ จึงเริ่มดำเนินการสร้างกลไกเพื่อให้สามารถนำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการแปลไว้แล้วในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผู้คนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก (อาทิ จดหมายแจ้งข่าวจากโรงเรียน คำอธิบายเกี่ยวกับระบบการศึกษา ชุดคำศัพท์ ตำรา ฯลฯ) มาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันในวงกว้าง คณะทำงานจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากกลไกที่ได้สร้างขึ้นนี้จะมีส่วนช่วยประหยัดเวลาและแบ่งเบาภาระในการแปลเอกสารในแต่ละวันของคนทั่วประเทศได้ และทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการอบรมด้วยภาษาแม่สามารถทุ่มเทให้กับการสนับสนุนด้านเนื้อหาวิชาความรู้ในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น