Đây là website hỗ trợ tạo các văn bản bằng nhiều thứ tiếng để gắn kết trường học và những gia đình có con em có yếu tố nước ngoài.

Trẻ em của những gia đình vượt qua biên giới đất nước mình đến sống ở một nước khác gặp phải những vấn đề về ngôn ngữ trong quá trình học tập ở nước sở tại.

Ở Nhật bản cũng có trên 70.000 trẻ em, học sinh có yếu tố nước ngoài. Trong số đó, theo thống kê của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, tính đến thời điểm ngày 1/9/2008, số lượng trẻ em có tiếng mẹ đẻ là tiếng nước ngoài mà cần được chỉ đạo kèm cặp về tiếng Nhật đang theo học ở các trường đã lên đến 28.500 em, tăng 12,5% so với năm trước. Tuy nhiên, việc hỗ trợ ngôn ngữ thông qua hướng dẫn viên tiếng mẹ đẻ hoặc thông qua phiên dịch đang ở trong tình trạng không đáp ứng kịp và đầy đủ xét về mặt nguồn nhân lực và chi phí. Đặc biệt, giao tiếp giữa nhà trường và những phụ huynh không sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Trong dự án này, chúng tôi đang nỗ lực thiết lập một hệ thống chung để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc những văn bản liên quan đến trường học (các văn bản như thông báo, giải thích về chế độ giáo dục, bảng từ vựng hoặc tài liệu giảng dạy...v.v.) đã được dịch sẵn tại những địa phương có nhiều người có yếu tố nước ngoài đang cư trú. Chúng tôi vô cùng sung sướng nếu việc thiết lập một hệ thống chung như vậy có thể giảm bớt được công sức và thời gian cho việc dịch các văn bản thường dùng trên toàn quốc, giúp những người có khả năng hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ có thể chú tâm vào những việc như góp phần làm nội dung giáo dục ngày càng sâu hơn.